Snelmenu
Linked-in Instagram Vimeo
Animaties van StudioClaassen
E-mail  Linked-in  Instagram  Vimeo

Privacy Statement studioClaassen

studioClaassen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy statement wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

studioClaassen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Als studioClaassen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden en werkzaamheden van studioClaassen

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

studioClaassen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

Mailberichten

Als je studioClaasseneen e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je stuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Wel wordt content getoond via derde partijen te weten Vimeo en Instagram. Bij mijn weten worden er op dat moment geen cookies of trackers geplaatst. Bij het volgen van links naar deze websites is het waarschijnlijk dat deze cookies plaatsten. De verantwoordelijkheid en verwerking ervan valt buiten de controle van de website van studioClaassen.

Rechten omtrent je gegevens

Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of, in jouw opdracht, direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

studioClaassen | Karen Claassen

van veldekestraat 12, 571VD Nuenen.


Copyright

© studioClaassen. Alle teksten, foto’s en animaties op en de lay-out van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van studioClaassen.


studioClaassen Nuenen | (040) 211 80 21 | KvK Eindhoven: 17253698

©2018 - studioClaassen

Je browser ondersteund geen java, om de site volledig te zien moet je java aanzetten bij de opties.